Bestemmelser for Danmarksmesterskabet

§ 31        Turneringsarrangører

Unionens forretningsudvalg (FU) tilrettelægger i samarbejde med de arrangerende klubber DM og vælger TK.

Der udpeges desuden en økonomisk leder, som efter turneringens afslutning aflægger regnskab overfor unionens kasserer.

Turneringsarrangøren (TA) sørger for den praktiske afvikling af turneringen i henhold til EMT- reglementet og dette reglement.

§ 32        Tidspunkt og indbydelse

Danmarksmesterskabet afholdes normalt i påsken, men kan afvikles på et andet tidspunkt, dersom omstændighederne gør det nødvendigt; en flytning til et andet tidspunkt kræver hovedbestyrelsens godkendelse.

Turneringen oprettes i Dansk Skak Unions turneringssystem senest 60 dage før første runde. Af indbydelsen skal følgende fremgå:

 • Spillested
 • Forventet klasseinddeling med turneringsform og spilletidspunkter
 • Turneringsindskud
 • Frister for tilmelding
 • Eventuel alternativ tilmeldingsform udover turneringssystemet

Indbydelsen skal så vidt muligt ligeledes offentliggøres i Skakbladet.

§ 33        Anmeldelse

Berettiget til at deltage i DM er ethvert medlem af unionens klubber samt unionens enkeltmedlemmer.

Anmeldelsesfrist for Landsholdsklassen fastsættes af FU.

For øvrige klasser fastsættes fristen af TA.

Tilmelding sker gennem turneringssystemet eller som angivet i indbydelsen.

§ 34        Klasseopdeling

DM kan spilles i følgende klasser

 • Landsholdsklasse
 • Kandidatklasse
 • Veteranklasse
 • Øvrige Grupper

De tilmeldte spillere placeres i den øverste klasse, de efter dette reglements bestemmelser er berettiget til at deltage i.

Inddelingen foretages ud fra spillernes ratingtal beregnet på grundlag af de turneringer, der er afsluttet før tilmeldingsfristens udløb.

Spillere, der opfylder betingelserne for deltagelse i veteranklassen, kan dog altid vælge at spille i den pågældende klasse.

I øvrigt henvises til pkt. 5 i ratingreglementet.

§ 35        Spilletid

Betænkningstiden i alle klasser er 90 minutter til 40 træk + 30 minutter til resten af partiet. Derudover tillægges 30 sekunder pr. træk fra træk 1.

Det er ikke tilladt i Landsholdsklassen at tilbyde remis før tidligst efter udførelsen af sorts træk 30.

§ 36        Landsholdsklassen

I landholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller alle mod alle.

Berettiget til at spille i landsholdsklassen er spillere, der er registreret i Fide som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder nedenstående krav i nævnte rækkefølge:

 • Vinderen af nærmest foregående års landsholdsklasse.
 • Vinderen af nærmest foregående års kandidatklasse
 • De ved anmeldelsesfristens udløb tilmeldte højstratede spillere i henhold til den senest offentliggjorte Fide-ratingliste.
 • Ved ligestilling om den/de sidste pladser er antallet af ratede standardpartier siden det nærmest foregående års DM afgørende.

Vinderen af Landsholdsklassen er den spiller, der har flest point.

Ved ligestilling blandt to spillere spilles der omkamp efter aftale mellem spillerne og FU:

Først som hurtigskak over to partier. Ved fortsat ligestilling spilles to lynskakpartier, og eventuelt et omkampparti, hvor hvid tildeles 5 minutter og sort tildeles 4 minutter. I tilfælde af remis vinder sort.

Ved ligestilling blandt mere end 2 spillere fastsættes reglerne for omkamp af FU

Præmierne følger placeringen i omkampen. Øvrige præmier deles ved ligestilling. Der benyttes således ikke korrektionsberegning.

Vinderen af Landsholdsklassen erhverver titlen “Danmarksmester”, samt den dermed følgende kontante præmie fra Johnsens skakfond.

§37        Kandidatklassen

I kandidatklassen deltager mindst 8 spillere. Berettiget til at deltage i kandidatklassen er i nævnte rækkefølge:

 • Spillere der sidste år deltog i landsholdsklassen, men som ikke er kvalificeret dertil i år.
 • Juniordanmarksmesteren.
 • De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke være fyldt 20 år 1. januar i det år hvor turneringen afvikles.
 • Kvindedanmarksmesteren.
 • Spillere som eventuelt har kvalificeret sig det foregående år i henhold til §40.
 • Spillere, der har opnået et kandidatresultat i perioden fra tilmeldingsfristens udløb til det nærmest foregående års EMT og til tilmeldingsfristens udløb til den aktuelle EMT.
 • Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.
 • Ved supplering op til mindsteantallet, 8 spillere, eller i tilfælde af et ulige deltagerantal de/den højest ratede tilmeldte spillere/spiller med et ratingtal under 2200.
 • Arrangørerne kan uddele et wildcard til en spiller med passende styrke, såfremt dette kan godkendes af FU.

Der spilles 7 runder efter schweizersystemet.

Ved ligestilling i point deles præmierne, mens placeringerne afgøres ved korrektion. Ved ligestilling i korrektion om oprykning til landsholdsklassen spilles omkamp som to lynpartier. Ved fortsat ligestilling spilles yderligere to partier, og eventuelt et omkampparti, hvor hvid tildeles 5 minutter og sort tildeles 4 minutter. I tilfælde af remis vinder sort. Omkampen spilles umiddelbart efter sidste runde. Er dette ikke muligt fastsætter FU tid og sted, og godtgør spillernes eventuelle udgifter til rejse og ophold.

Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen erhverver titlen ”Juniordanmarksmester”. Ved ligestilling i point og korrektion deles titlen.

§ 38        Udgået

§ 39        Veteranklassen

Berettiget til at deltage i veteranklassen er enhver, der er fyldt 60 år senest den dag, hvor første runde starter. Dog er spillere som tidligere har deltaget i veteranklassen berettiget til at deltage uanset alderskravet.

I veteranklassen spilles højst 5 runder. FU fastsætter under hensyn til antallet af deltagere, hvorledes turneringen skal afvikles.

§ 40        Øvrige Grupper

Afviklingen af øvrige grupper fastsættes af TA.

TA kan fastsætte regler, der giver vinderne af de øverste øvrige grupper ret til deltagelse i næste års kandidatklasse.

§ 41        Turneringssystem

Der kan spilles efter følgende turneringssystemer:

 • Alle mod alle
 • Monrads turneringssystem
 • Schweizersystemet
 • DSU’s knockoutsystem
 • Gladiatorskaksystemet