Dansk Skak Unions hovedbestyrelse har vedtaget nye regler for divisionsturneringen med visse afledte følger for oprykning fra hovedkredsenes turneringer. Baggrunden herfor er især ønsker om kortere rejsetid, bedre balance mellem det østlige og vestlige Danmark og styrkelse af hovedkredsenes turneringer. Reformen træder fuldt ud i kraft med divisionsturneringen 2024/25 og detaljerne kan læses herunder:

Reglementet vil efter denne sæson blive opdateret til den nye struktur.

Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

§ 1 Turneringens struktur

Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk med:

10 hold i Skakligaen i én gruppe

16 hold i 1. division opdelt geografisk i 2 grupper – benævnes gruppe 1 og 2

32 hold i 2. division opdelt geografisk i 4 grupper – benævnt gruppe 1, 2, 3 og 4 

Vinderen af Skakligaen er Danmarksmester for hold og modtager præmie fra Johs. Johnsens Fond.

Sæson for sæson kan hovedbestyrelsen fastsætte et andet navn for Skakligaen uden at ændre reglementet.

Klubber med mere end et hold i én division, kan fremsætte ønske om fordeling af holdene i hver sin gruppe. Dette imødekommes, hvis de samlede meromkostninger pr. hold ikke overstiger indskuddet.

§ 2          Reglementer turneringen spilles efter

Partierne spilles efter FIDE’s regler for skakspillet således som disse foreligger oversat i Skakhåndbogen eller Skakbladet.

Anvendelse af mobiltelefon og andet elektronisk udstyr

Under partiet er det forbudt for en spiller at have en mobiltelefon, anden form for elektronisk kommunikationsudstyr eller enhver anden for udstyr, der er i stand til at foreslå skaktræk på sig på spillestedet.

I dette reglement tillades sådant udstyr at blive opbevaret i spillerens taske, så længe udstyret er fuldstændig slukket. Det er forbudt for spilleren at bære rundt på en taske, der indeholder et sådant udstyr medmindre dommeren har givet tilladelse til det. Hvis det er tydeligt, at en spiller har et sådant udstyr på sig under partiet på spillestedets, taber han partiet, og modstanderen vinder.

Ratingberegning, kandidatresultater, advarsler, karantæner samt FIDE’s titel og ratingindberetning sker jævnfør reglerne i EMT-reglementet.

§ 3          Pointtildeling og placering

Placeringen i en gruppe afgøres efter, hvor mange brætpoint, klubberne i alt har opnået i deres kampe. Ved ligestilling er den klub bedst placeret, som har fået flest matchpoint (2 for vundet holdkamp, 1 for uafgjort og 0 er tabt). Er der derefter ligestilling afgør indbyrdes opgør placeringen.

Er der også ligestilling i indbyrdes opgør, afgøres placeringen ud fra resultaterne på de enkelte pladser på holdene, således at holdet der har vundet bræt 1 placeres øverst. Er dette lige forsættes med bræt 2 osv. Er dette lige for alle 8 brætter, foretages lodtrækning.   

§ 4          Oprykning

1.division: De 2 gruppevindere rykker op i Skakligaen.

En klub kan ikke have mere end ét hold i Skakligaen. Hvis et hold kvalificerer sig til oprykning til Skakligaen, hvor klubben i forvejen er repræsenteret, går retten til oprykning videre til gruppens nr. 2, dernæst nr. 3 osv.

2. division: De 4 gruppevindere rykker op i 1. division.

Hovedkredsenes holdturneringer: De 8 vindere af hovedkredsenes holdturneringer rykker op i 2. division.

§ 5          Nedrykning

De sidste to hold i alle grupper rykker én række ned.

I tilfælde af vakancepladser ved et holds udtræden af divisionsturneringen antages pladsen af den bedst placerede nedrykker i den pågældende gruppe.

§ 6          Spilledage

Spilledagene fastsættes således:

a. HB fastsætter, efter indstilling fra divisionsturneringsudvalget, spilledatoer for den kommende sæson, således at spilledatoerne er offentliggjort senest 15 marts.

Der tages hensyn Skoleskak DM, OL, EM for landshold og vinterferie (uge 7). Der kan tages hensyn til: andre landes holdturneringer, vinterferie (uge 6 + 8) og andre arrangementer, som HB finder relevante.

b. Skakligaen kan afvikles andre weekender end de øvrige divisioner.  Sidste dobbeltrunde spilles altid en uge efter sidste runde i divisionerne.

c. Inden for hver gruppe kan sidste runde arrangeres som fællesstævne, idet TL udpeger arrangøren blandt de interesserede.

d. Hvor der er tale om længere rejser, kan turneringslederenfastsætte, at der afvikles 2 runder i samme weekend. Arrangører af dobbeltrunder udpeges af turneringslederen.

e. Turneringslederen er bemyndiget til at flytte kampe jf. efterfølgende bestemmelser.

i. Såfremt begge klubber, er indforstået hermed, kan en kamp afvikles på et andet tidspunkt end det, der er fastsat i turneringsprogrammet.

ii. Såfremt et af holdene har spillere, der er udtaget af et forbund i Rigsfællesskabet, til at deltage i OL i åbenrække eller kvinderækken, EM for landshold i åbenrækker eller kvinderækken, ved en turnering, der er en del af det individuelle FIDE VM, eller EM for klubhold (Skakligahold).

Ved ønske om flytning, skal klubben senest 30 dage før spilledagen eller 10 dage efter spillerens udtagelse, skriftligt anmode turneringslederen herom.

iii. Udsatte kampe skal som udgangspunkt afvikles så tæt på den oprindelige spilledato som muligt, og turneringslederen skal godkende den nye dato, før den er endelig vedtaget. I tilfælde af uenighed om ny spilledato blandt de involverede klubber fastsætter TL ny dato. Alle udsatte kampe skal være afviklet inden sidste runde.

f. Det kan ikke påregnes, at kampe i forbindelse med dobbeltrunder og sidste runde vil blive flyttet.

§ 7          Turneringsindskud og præmier

Hovedbestyrelsen fastsætter turneringsindskuddet pr. hold og præmierne i de enkelte grupper. Der skal være mindst 1 præmie i hver gruppe.

I Skakligaen betaler hvert hold ved turneringens begyndelse et særligt depositum fastsat af Hovedbestyrelsen. Depositummet tilbagebetales klubben efter dens fuldførelse af turneringen.

§ 8          Indbydelse og turneringsplaner.

a. Divisionsturneringsudvalget udarbejder udkast til turneringsplan, som divisionsturneringsudvalget offentliggør på www.skak.dk inden 15. juli. Ved offentliggørelsen af udkastet oplyses klubberne om frist for indsigelse.

b. Klubberne kan gøre indsigelse mod udkastet. Eventuelle indsigelser behandles af divisionsturneringsudvalget inden den endelige turneringsplan forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Klubberne kan bede om at få indsigelsen forelagt hovedbestyrelsen.

c. På divisionsturneringens hjemmeside skal der laves en log over ændringer foretaget i udkastet til turneringsplanen

 § 9         Tilmelding

a. Klubberne skal inden 1. maj oplyse turneringslederen om der er spilledage i kommende sæson hvor klubben ikke råder over deres sædvanlige spillested.

b. Indenfor de angivne tidsfrister, skal klubberne via divisionsturneringens hjemmeside opdatere og indberette følgende:

  1. Stamoplysninger for klubben
    1. Klubbens normale spillested
    2. Navn, adresse og telefonnummer på kontaktpersonen for klubben.

2. Oprette holdledere på de enkelte hold, med angivelse af kontaktoplysninger (navn, e-mail og mobil nr. osv.)

3. Oprette en styrkeliste ved at angive styrkelistenummer og hvilket hold den enkelte skal spille på. Spillere, der ikke er tilknyttet et hold anses for reserver.

c. Overholdes indberetningsfristen ikke, kan dommeren idømme klubben en bøde af samme størrelse som indskuddet pr. hold til turneringen.


§ 10        Anvendelse af spillere

a. Udgået

b. Såvel ordinært tilmeldte spillere som reserver skal anvendes på holdet i den rækkefølge, de er opstillet på styrkelisten, og ingen spiller må spille på et lavere hold, end han er tilmeldt.

c. Klubbens medlemmer pr. 1/10 anses som spilleberettigede for klubben. Spillere må ikke stå som aktive for 2 divisionsklubbers styrkeliste – men i tilfælde af, at spilleren er medlem af mere end en klub, skal han stå som ”låst” på den/de styrkelister, hvor han ikke er aktiv i divisionsturneringen. 30 dages reglen gælder først efter fristen for indsendelse af styrkeliste.

d. En spiller må tidligst anvendes 30 dage efter at turneringslederen har modtaget besked om spilleren, ligeledes skal klubberne bekræfte at denne er tilmeldt unionen gennem klubben og ikke i samme sæson, har deltaget i divisionsturneringen.

e. Under en karantæne kan en spiller ikke deltage i divisionsturneringen.

f. I forbindelse med omkampe, må der ikke benyttes spillere, der er højere placeret på klubbens styrkeliste end bræt 1 på holdet, medmindre de i løbet af sæsonen har spillet som reserve på holdet.

g. Ingen spiller må spille mere end 10 kampe i løbet af sæsonen.

§ 11        Ændring af holdopstillingen og styrkelisten

Får en klub under turneringen (efter fristen for indberetning af styrkelisten på hjemmesiden) et nyt medlem, kan denne indplaceres efter ønske på styrkelisten. For enhver tilføjelse til den oprindeligt indsendte styrkeliste jf. § 9 b 3 anvendes før 30 dage efter turneringslederen har modtaget klubformandens skriftlige meddelelse herom.

Hvis indplaceringen af en ny spiller på holdet bevirker, at den nederste spiller på holdet glider ud, kan denne spiller rykkes ned på det underliggende hold og så fremdeles nedefter. I så fald indsendes også ny holdopstilling for underliggende hold. Den indbyrdes rækkefølge på styrkelisten må ikke ændres derved.

For enhver tilføjelse til den oprindeligt indsendte styrkeliste jf. § 9 pkt. a, gælder det, at de nye spillere og de ændrede holdopstillinger i øvrigt, ikke må anvendes før 30 dage efter dommeren har modtaget klubformandens skriftlige meddelelse herom.

 § 12       Kampenes afvikling

a. Spilletidspunkt:

Kampene begynder kl. 12.00, men den tilrejsende klub kan kræve at begynde på et andet tidspunkt, dog tidligst kl. 10 og senest kl. 14.

Kravet skal være begrundet i togtider o.l. Om nødvendigt kan kampene begynde tidligere, idet den gæstende klub har krav på at kunne nå tilbage til sin hjemby med offentligt transportmiddel senest kl. 24. Ved ønske om ændret starttidspunkt skal klubben senest 30 dage før spilledagen, eller 10 dage efter udsendelsen af turneringsprogrammet, skriftligt underrette modstanderen og turneringslederen herom.

Kan klubberne ikke blive enige, træffer turneringslederen en afgørelse. Når der afvikles flere kampe samme sted i samme gruppe fastsættes spilletidspunktet af turneringslederen.

b. Betænkningstid:

Betænkningen er 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til de resterende træk, med et tillæg på 30 sekunder pr. træk, startende fra træk 1. Der skal anvendes ure som er godkendt af FIDE.

c. Farve

Nr. 1 på det gæstende hold spiller hvid, nr. 2 sort osv.

d. Notering

I Skakligaen skal der afleveres partiafskrifter fra begge parter i let læselig afskrift.

Klubben med hjemmebane er ansvarlig for, at partierne sendes til turneringslederen i elektronisk format, som angivet af turneringslederen, senest onsdag efter kampen er afviklet.

Ved fællesarrangementer er det arrangøren, der står for indsamling og fordeling af partierne til de indberetningsansvarlige – enten i form af partiafskrifter eller i elektronisk form.

e. Holdledere

Hver klub udpeger en holdleder, som gerne må være en af spillerne. Holdlederen udfylder holdkortet, som angiver spillernes navne og bræt.

Er resultatkortet ikke udfyldt til det programsatte starttidspunkt, skal forsinkelsen og årsagen noteres på resultatkortet.

f. Dommere

Hver klub udpeger en dommer, der skal lede den kamp, som afvikles på klubbens hjemmebane. Dommeren skal have licens som IA (International Arbiter), FA (FIDE arbiter) eller have dansk dommer/kamplederlicens og må ikke selv spille. Når flere kampe afvikles samme sted, kan arrangøren udpege flere dommere, som alle skal have dommerlicens. Inden kampen må starte, skal holdlederne notere holdets spillere på resultatkortet. 

Dommeren skal dømme kampen efter “Instruks for dommere i Dansk Skak Unions divisionsturnering” således som den foreligger i Skakhåndbogen. Fra opstart på sæsonen 2018-19 er det ikke længere muligt at få dispensation til at anvende spillende kampledere i skakligaen og 1. division. Fra sæsonen 2019-20 vil der ikke være mulighed for at få dispensation til at anvende spillende kampledere i 2. division.

Alle nyoprykkede hold til 2. division vil have mulighed for at få dispensation fra §12f og anvende ”spillende kampleder” den 1. sæson i divisionsturneringen.

g. Tidskontrol

Det er tilladt holdlederne at bekendtgøre tidsoverskridelse, ligesom disse har ret til at gøre en holdkammerat opmærksom på, at han har glemt at standse sit ur efter udført træk.

h. Kampens begyndelse

Holdkortet skal være udfyldt før holdet må foretaget et træk på noget bræt. Hvis holdet er forsinket, udfyldes holdkortet før spillerne går til brættet. Et hold må ikke stille op med et tomt bræt – alle lavere brætnumre vil blive dømt tabt for holdet. Holdet skal blot være til stede i spillelokalet før en 1 time efter kampstart for at kunne spille kampen. Tid til udfyldelse af holdkort tæller ikke som forsinkelse.

i. Partiernes begyndelse:

Hvert parti startes på det fastsatte tidspunkt ved at hvids ur sættes i gang.

Bemærk:

En kamp kan ikke sættes i gang medmindre holdopstillingerne er påført resultatkortet.

§ 13        Straffebestemmelser

a. Hvis et hold møder senere end 60 minutter efter kampens start, taber holdet 8-0. Hvis et hold udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 spillere, udgår alle holdets kampe, og holdet placeres på sidstepladsen samt udgår af divisionsturneringen. De spillere, der er tilmeldt et sådant hold, er udelukket fra at deltage i divisionsturneringen den pågældende sæson.

b. En spiller kan komme 60 minutter for sent uden straf. 60 minutters reglen regnes fra planlagt kampstart.

c. Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultat) være vundet af modstanderen.

d. En spiller, der udebliver uden gyldigt afbud eller gyldig grund til manglende afbud, straffes som i EMT. En spiller betragtes i denne forbindelse som deltager i den enkelte runde i det øjeblik, spilleren skrives på resultatkortet ved rundens start.

Skyldes udeblivelsen en fejl fra holdlederen, idømmes spilleren ingen straf; men holdet idømmes 1 strafpoint. 

e. Dersom der protesteres mod en dommer i divisionsturneringen, der ikke har licens, kan den arrangerende klub idømmes en bøde af samme størrelse som indskuddet pr. hold til turneringen.

f. For enhver overtrædelse af dette reglement kan TL idømme følgende straffe:

  • Advarsel
  • Bøde fra ½ til 1 gang turneringsindskuddet incl. ratingafgift
  • 1 strafpoint

§ 14        Turneringens ledelse

Turneringsleder
Hovedbestyrelsen udpeger en turneringsleder, der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse med dette reglement.

Turneringskomité
Hovedbestyrelsen udpeger en turneringskomité på 3 medlemmer og én suppleant. Turneringskomiteen træffer afgørelse i alle spørgsmål, som indankes for den, eller som turneringslederen ikke kan afgøre.

§ 15        Protester

a. Protest mod en afgørelse truffet af dommeren skal påføres resultatkortet, og protesten indberettes via hjemmesiden. Klubben, der nedlægger protest, skal senest 4 dage efter spilledagen sende en udførlig protest til turneringslederen.

b. Turneringslederens kendelse kan ankes til turneringskomiteen. Klagen skal indsendes til turneringskomiteen senest 10 dage efter, at turneringslederen har afsendt kendelsen. Kopi af anken til turneringskomiteen sendes til turneringslederen.

§ 16        Skaknævn

En af turneringskomiteen truffet afgørelse om fortolkning af spilleregler og om tvistigheder i forbindelse med den rent skaklige aktivitet under turneringen kan – dog uden opsættende virkning – ankes til skaknævnet.

Kopi af appellen/anken til skaknævnet skal sendes til såvel turneringsleder som turneringskomité.

§ 17        Dispensationer og ændringer

I force majeure situationer og situationer med væsentlige sportslige begrundelser kan turneringslederen under ansvar overfor HB dispensere fra dette reglement.