§ 1          Navn og hjemsted

Unionens navn er DANSK SKAK UNION, og dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2          Formål

Dansk Skak Unions formål er foruden at virke for skakspillets udbredelse og udvikling i Danmark at øge spillestyrken hos unionens medlemmer og skabe fællesskab og kammeratskab blandt landets skakspillere samt være bindeleddet mellem danske skakklubber og repræsentere dansk skakliv indadtil og udadtil.

§ 3          Virkemidler

For at virkeliggøre ovennævnte formål kommer følgende virkemidler særligt i betragtning:

  1. Afholdelse af enkeltmands-, hold- og korrespondanceturneringer.
  2. Medlemskab af Fédération Internationale des Échecs (FIDE), Nordisk Skakforbund og International Correspondance Chess Federation (ICCF) og deltagelse i turneringer arrangeret af disse.
  3. Udgivelse af et obligatorisk medlemsblad, Skakbladet
  4. Afholdelse af kurser.

§ 4          Unionens medlemmer

Enhver dansk skakklub kan blive medlem af unionen.

Hvor særlige grunde, navnlig af national karakter, taler for det, kan klubber uden for Danmarks grænser dog optages i unionen. Optagelse kræver da samtykke fra den hovedkreds, gennem hvilken indmeldelse søges, og fra hovedbestyrelsen.

Alle klubmedlemmer skal tilmeldes unionen.

Personlige medlemmer kan opnå de samme rettigheder som medlemmer af klubber ved at tilmelde sig en hovedkreds direkte.

Netmedlemmer opnår ret til at benytte de fulde faciliteter af unionens tilbud på internettet.

§ 5          Hovedkredsene

Unionen er organiseret i 8 hovedkredse. Indmeldelse i unionen sker gennem en hovedkreds. De enkelte hovedkredses indre administration ordnes selvstændigt inden for rammerne af nærværende love. De love, som i den anledning vedtages i hovedkredsene, skal omgående tilstilles forretningsudvalget, som kan kræve ændringer foretaget, hvis de er i strid med nærværende love.

Hvis en hovedkreds modsætter sig optagelse af en klub, kan klubben forelægge sagen for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan da, efter at have hørt hovedkredsen, bestemme, om klubben skal optages i hovedkredsen.

Klubber uden for hovedkredsenes områder tilmeldes unionen direkte.

§ 6          Delegeretmødet

Delegeretmødet er unionens højeste myndighed.

Delegeretmødet afholdes ordinært hvert år i påsken i forbindelse med unionens årlige enkeltmandsturnering, samt ekstraordinært, når forretningsudvalget eller klubber, som repræsenterer mindst 10 % af det samlede stemmetal, forlanger det. Indvarsling ledsaget af dagsordenen foretages af forretningsudvalget enten gennem Skakbladet eller på unionens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Adgang til delegeretmødet og ret til at deltage i dettes forhandlinger har enhver person, der er indregistreret i unionen gennem en klub eller som personligt medlem eller netmedlem.

Stemmeret udøves af klubformændene og således, at hver klub ved sin formand har så mange stemmer, som den har medlemmer. Klubformændene kan ved skriftlig fuldmagt overdrage deres stemmeret til enhver anden i unionen indregistreret person. Det antal fuldmagtsstemmer for fremmede klubber, der afgives af en enkelt person, må ikke overstige 2 % af det samlede stemmetal, forhøjet til nærmeste hele tal.

Medlemstallet opgøres på grundlag af juli kvartals totale indbetaling af kontingent og lægges til grund ved afstemninger på de følgende delegeretmøder. Klubber, der indmeldes efter den 30. september, har dog stemmeret med det antal medlemmer, hvormed de indmeldes.

På det ordinære delegeretmøde aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger regnskabet, der senest 14 dage forud skal være offentliggjort i Skakbladet eller på Unionens hjemmeside. Der foretages valg af de forretningsudvalgsmedlemmer og af det skaknævnsmedlem, der er på valg, af 3 suppleanter til skaknævnet, samt af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Delegeretmødet fastsætter kontingentet og EMT-afgiften til unionen med virkning fra den efterfølgende 1. juli. En stemmeberettiget eller et medlem af hovedbestyrelsen kan fremsende forslag til vedtægtsændringer eller andre punkter. Forslag skal i så fald være formanden i hænde senest 28 dage før delegeretmødets afholdelse.

Delegeretmødet har ret til at ekskludere en klub eller en person, som efter dets skøn modarbejder unionens interesser. En eksklusion, der foretages af en hovedkreds i henhold til dens love, har først gyldighed, når den godkendes af førstkommende delegeretmøde.

Forretningsudvalget udfærdiger et referat af delegeretmødets forhandlinger og beslutninger. Referatet offentliggøres senest 2 måneder efter delegeretmødets afholdelse på unionens hjemmeside www.skak.dk  eller ved udsendelse til klubberne. Indsigelse mod referatet tilstilles unionsformanden senest 1 måned efter offentliggørelsen og behandles under punktet “Godkendelse af delegeretmødets referat” på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 7          Hovedbestyrelsen

Unionens hovedbestyrelse består af en repræsentant fra hver hovedkreds og forretningsudvalgets medlemmer.

Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme, dog fordeles 4 ekstra stemmer til de hovedkredsrepræsentanter, hvis hovedkredse har opnået de største kvotienter ved division af hovedkredsenes medlemstal med divisorerne tre, fem og syv.

Hovedkredsenes medlemstal opgøres på grundlag af juli kvartals totale indbetaling af kontingent.

Ovennævnte fordeling får virkning umiddelbart efter afholdelsen af delegeretmødet i påsken.

Hovedbestyrelsen afholder mindst 4 årlige ordinære møder, samt ekstraordinært, når unionens formand eller 5 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker det. Tid og sted for møderne fastsættes af forretningsudvalget. Enhver hovedkreds er forpligtet til at være repræsenteret på hovedbestyrelsesmødet ved sine repræsentanter eller disses stedfortrædere. Enkeltspørgsmål kan behandles skriftligt, når forretningsudvalget skønner det forsvarligt. I øvrigt fastsætter hovedbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Fratræder et medlem af forretningsudvalget i utide, konstituerer hovedbestyrelsen et nyt medlem for den resterende valgperiode.

Hovedbestyrelsen fastsætter på sit møde ved sæsonens begyndelse budgettet for det kommende år. Væsentlige overskridelser af dette budget kan kun finde sted med hovedbestyrelsens tiltrædelse.

Hovedbestyrelsen kan tillægge forretningsudvalget eller enkelte medlemmer af dette et honorar.

Hovedbestyrelsen ansætter lederen af Skakbladets ekspedition.

Hovedbestyrelsen ansætter Skakbladets redaktør.

Hovedbestyrelsen fastsætter reglementer for unionens turneringer.

Hovedbestyrelsen vælger repræsentanter til internationale organisationer.

Unionens hæderstegn uddeles af hovedbestyrelsen efter indstilling fra de enkelte hovedkredse og fra forretningsudvalget.

Hovedbestyrelsen kan med 5/6 af de afgivne stemmer udpege æresmed­lemmer.

Enhver person, der er indregistreret i unionen, kan rekvirere referater af et hovedbestyrelsesmøde.

§ 8          Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af formanden, kassereren og 3 andre medlemmer. Valg gælder for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formanden og et medlem, i lige år kassereren og 2 medlemmer.

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Forretningsudvalget varetager under ansvar over for delegeretmødet og med respekt af de beføjelser, der er tillagt hovedbestyrelsen, den daglige ledelse af unionen.

Unionen forpligtes ved underskrift af tre medlemmer af forretningsudvalget, hvoriblandt formanden eller kassereren.

Forretningsudvalget er forpligtet til at give ethvert medlem af hovedbestyrelsen de oplysninger om sine aktiviteter, som han beder om.

Forretningsudvalget bestemmer stedet for næste års ordinære delegeretmøde og enkeltmandsturnering.

§ 9          Skaknævnet

Skaknævnet består af 3 medlemmer, hvoraf 1 bør være jurist.

Der vælges årligt 1 medlem og 3 suppleanter, således at valget gælder henholdsvis 3 år for medlemmer og 1 år for suppleanter.

Skaknævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

Skaknævnet afgør sager om fortolkning af Dansk Skak Unions love, reglementer for Dansk Skak Unions turneringer og koordinerede turneringer samt FIDE’s regler for skakspillet. Desuden afgør Skaknævnet tvister i forbindelse med ren skaklig aktivitet under Dansk Skak Unions turneringer og koordinerede turneringer. Skaknævnet afgør kun sager og tvister, der er afgjort af samtlige øvrige organer inden for Dansk Skak Union, som de efter Dansk Skak Unions love og reglementer kan forelægges. Skaknævnet kan ikke behandle sager, hvori afgørelse er truffet af delegeretmødet jf. herved § 6, stk. 1.

Skaknævnet kan besvare forespørgsler om regler og praksis, hvis forespørgslen er udformet generelt og nævnet skønner, at den er af principiel betydning, samt at det desuden klart fremgår, at Skaknævnet ikke ved sin besvarelse kommer til at tage stilling til en aktuel tvist.

Klager til Skaknævnet skal indgives skriftligt inden 3 uger efter, at klageren har fået meddelelse om den afgørelse, han vil påklage. Såfremt Skaknævnet fungerer som tredjeinstans i den aktuelle klagesag, skal klagen ledsages af et depositum, hvis størrelse udgør det til enhver tid gældende unionskontingent pr. år for voksne.

Såfremt klageren ikke får medhold i sin klage, tilfalder depositum unionen. Skaknævnet begrunder sine afgørelser, som er inappellable. Det offentliggør afgørelser af almindelig interesse i Skakbladet.

§ 10        Kontingentet

Klubberne betaler kontingent efter antallet af medlemmer, og kontingentet indkasseres kvartalsvis inden for hver hovedkreds af hovedkredskassereren. Hver hovedkreds er ansvarlig for kontingentet fra de under den hørende klubber og personer og garanterer rettidig indbetaling af det samlede kvartalskontingent. Dette skal af hovedkredskasseren afregnes overfor unionskassereren inden udgangen af kvartalet.

For klubberne beregnes forandring i medlemstal samt udmeldelse af unionen fra et kvartalsskifte. Sker sådanne ændringer mellem to kvartalsskifter, skal klubben betale kontingent til unionen for hele det kvartal, i hvilken pågældende ændring eller udmeldelse er sket.

Kommer en klub i restance, kan hovedkredsen standse Skakbladet og medlemskabet af unionen kan ophæves. En person, der af en klub er slettet på grund af restance, kan ikke være tilmeldt unionen, medmindre klubben og unionen i særlige tilfælde eftergiver det skyldige beløb. Unionen tolererer dog kun kontingent-restancer indtil 6 måneder.

§ 11        Lovændringer

Ændringer i nærværende love kan kun gyldigt vedtages af et delegeretmøde, når

Forslag herom er optaget på mødets dagsorden.

Forslaget opnår mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer.

§ 12        Opløsning

Unionens aktiver skal i tilfælde af ophør tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, efter sidste delegeretmødes nærmere bestemmelse.

Til opløsning af unionen kræves et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer.

For unionens gæld hæfter klubberne over for kreditorerne i forhold til deres medlemstal.

Note:     Nærværende love er vedtaget på delegeretmødet den 6. april 1980 med ændringer på delegeretmødet den 7. april 1985, 26. marts 1989, 12. april 1998, 27. marts 2005, 27. marts 2016, 1. april 2018, 19. september 2021, 10. juni 2023 og 30. marts 2024.