Love for nn. skakklub

§1           (Formål & hjemsted)

Klubbens navn er ………. skakklub, subsidiært ………. forening, og dens hjemsted er ………. Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af …. hovedkreds under Dansk Skak Union.

§2           (Medlemskab)

Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser.

§3           (Generalforsamlingen)

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. På den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelse, revisor og disses suppleanter. Formandens beretning og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben. Afgørelse træffes ved simpelt flertal.

§4          (Bestyrelsen & tegningsret)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i lige år, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Alle valg er for to år. Klubben tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere over klubbens formue til formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

§5           (Bestyrelsens pligter)

Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en dommer og fastsætter regler for turneringen.

§6           (Vedtægtsændringer & klubbens opløsning)

Ændringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue hovedkredsen.

Vedtaget på generalforsamlingen den dag/måned – år.