Bestemmelser for Danmarksmesterskabet

Version marts 2021. Oprindelig udgave fra Skakhåndbogen tilpasset visning på hjemmeside.

§ 31        Turneringsarrangører

Unionens forretningsudvalg tilrettelægger i samarbejde med de arrangerende klubber DM og vælger TK.

Der udpeges desuden en økonomisk leder, som efter turneringens afslutning aflægger regnskab overfor unionens kasserer.

Før turneringen skal turneringsarrangøren ved tilmeldingsfristens udløb indsende en liste til RO over samtlige deltagere indeholdende navn, adresse, klub og fødselsdato. For nye spillere skal ratingtal i overensstemmelse med ratingreglementets pkt. 5 være påført den indsendte liste. Inden en uge returnerer RFK listen påført ratingtal til turneringsarrangøren, som foretager gruppeopdeling og lodtrækning.

§ 32        Indbydelse

FU indbyder senest i Skakbladets februarnummer til deltagelse i unionens årlige DM, der afholdes i påsken.

§ 33        Anmeldelse

Berettiget til at deltage i DM er ethvert medlem af unionens klubber samt unionens enkeltmedlemmer.

Anmeldelse til DM skal for at være gyldig ske senest 3 uger før 2. påskedag og være ledsaget af turneringsindskud.

Tilmelding sker gennem turneringens hjemmeside eller det pågældende medlems klub.

§ 34        Klasseopdeling

DM kan spilles i følgende klasser

 • Landsholdsklasse
 • Kandidatklasse
 • Veteranklasse
 • Øvrige Grupper

De tilmeldte spillere placeres i den øverste klasse, de efter dette reglements bestemmelser er berettiget til at deltage i.

Inddelingen foretages ud fra spillernes ratingtal beregnet på grundlag af de turneringer, der er afsluttet før tilmeldingsfristens udløb.

Spillere, der opfylder betingelserne for deltagelse i veteranklassen, kan dog altid vælge at spille i den pågældende klasse. I øvrigt henvises til pkt. 5 i ratingreglementet.

§ 35        Spilletid

Betænkningstiden i alle klasser er 90 minutter til 40 træk + 30 minutter til resten af partiet. Derudover tillægges 30 sekunder pr. træk fra træk 1.

Det er ikke tilladt i Landsholdsklassen at tilbyde remis før tidligst efter udførelsen af sorts træk 30.

§ 36        Landsholdsklassen

I landholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller Alle-Mod-Alle.

Berettiget til at spille i landsholdsklassen er spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder nedenstående krav i nævnte rækkefølge:

 • Vinderen af nærmest foregående års landsholdsklasse.
 • Vinderen af nærmest foregående års kandidatklasse
 • Spillere med et ratingtal på mindst 2500
 • De højest ratede spillere, der har opnået et kandidatresultat i perioden fra tilmeldingsfristens udløb til nærmest foregående års DM og indtil tilmeldingsfristens udløb til det aktuelle års DM.
 • De højest ratede, øvrige tilmeldte mesterspillere
 • Ved ligestilling om den/de sidste pladser er antallet af ratede partier siden det nærmest foregående års DM afgørende.

Vinderen af Landsholdsklassen er den spiller, der har flest point. Ved ligestilling blandt 2 spillere spilles der omkamp 2. Påskedag som hurtigskak over 2 partier.

Ved fortsat ligestilling 2 lynskakpartier, og endeligt et parti sudden death, hvor hvid tildeles 6 minutter og sort tildeles 5 minutter. I tilfælde af remis vinder sort.

Ved ligestilling blandt mere end 2 spillere fastsættes reglerne for omkamp af FU

Præmierne følger placeringen i omkampen. Øvrige præmier deles ved ligestilling. Der benyttes således ikke korrektionsberegning.

Vinderen af Landsholdsklassen erhverver titlen “Danmarksmester”, samt den dermed følgende kontante præmie fra Johnsens skakfond.

§37        Kandidatklassen

I kandidatklassen deltager mindst 8 spillere. Berettiget til at deltage i kandidatklassen er i nævnte rækkefølge:

 • Spillere der sidste år deltog i landsholdsklassen, men som ikke er kvalificeret dertil i år.
 • Juniordanmarksmesteren.
 • De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke være fyldt 20 år 1. januar i det år hvor turneringen afvikles.
 • Kvindedanmarksmesteren.
 • De 8 højest ratede kvindespillere med et ratingtal på mindst 2000.
 • Turneringsarrangørerne kan fastsætte kvalifikationsregler for kvalificerede spillere efter § 40.
 • Spillere, der har opnået et kandidatresultat i perioden fra tilmeldingsfristens udløb til det nærmest foregående års EMT og til tilmeldingsfristens udløb til den aktuelle EMT.
 • Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.
 • Ved supplering op til 8 spillere eller i tilfælde af et ulige deltagerantal de/den højest ratede tilmeldte spillere/spiller med et ratingtal under 2200.
 • Arrangørerne kan uddele et wildcard til en spiller med passende styrke, såfremt dette kan godkendes af FU.

Der spilles 7 runder efter FIDE’s schweizersystem eller dansk schweizersystem som beskrevet i Skakhåndbogens afsnit 4.10.3.

Ved ligestilling i point deles præmierne, mens placeringerne afgøres ved almindelig korrektion. Ved ligestilling i korrektion om oprykning til landsholdsklassen spilles omkamp som 2 lynpartier. Ved fortsat ligestilling spilles yderligere 2 partier, efterfulgt af et parti armageddon-parti, hvis der endnu ikke er fundet en afgørelse. Hvid tildeles 6 minutter, og sort tildeles 5 minutter, og i tilfælde af remis vinder sort. Omkampen spilles umiddelbart efter sidste runde. Er dette ikke muligt fastsætter FU tid og sted, og godtgør spillernes eventuelle udgifter til rejse og ophold.

Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen ”Juniordanmarksmester”. Ved ligestilling i point og korrektion deles titlen.

Den bedst placerede kvindespiller i kandidatklassen får titlen ”Kvindedanmarksmester”, såfremt der deltager minimum 4 kvindespillere i kandidatklassen. Ved ligestilling i point og korrektion deles titlen.

§ 38        Udgået

§ 39        Veteranklassen

Berettiget til at deltage i veteranklassen er enhver, der er fyldt 60 år senest den dag, hvor første runde starter. Dog er spillere som tidligere har deltaget i veteranklassen berettiget til at deltage uanset alderskravet.

I veteranklassen spilles højst 5 runder. FU fastsætter under hensyn til antallet af deltagere, hvorledes turneringen skal afvikles.

§ 40        Øvrige Grupper

Berettiget til at deltage i øvrige grupper er alle medlemmer af Dansk Skak Union. Afviklingen af øvrige grupper fastsættes af turneringsarrangøren.

Turneringsarrangøren kan fastsætte regler der giver vinderne af de øverste øvrige grupper ret til deltagelse i næste års kandidatklasse.

§ 41        Turneringssystem

Der kan spilles efter følgende turneringssystemer:

 • Alle-mod-alle
 • Monrads turneringssystem
 • Dansk Schweizer
 • Schweizer systemet
 • DSU’s Knock Out system
 • Gladiatorskak-Turneringssystemet