1.                      Indledning

Der findes i Dansk Skak Union tre former for dommere. Derudover anerkendes Fides dommerlicenser.

Personer med kampdommerlicens (KD) har gennemført en uddannelse, som gør dem i stand til at dømme et skakparti. Dvs. de har opnået et indgående kendskab til Fides regler for skak.

Personer med turneringsdommerlicens (TD) har desuden gennemført en uddannelse, som gør dem i stand til at forestå afviklingen af en ratet enkeltmandsturnering. Dvs. de har opnået et indgående kendskab til Dansk Skak Unions turneringssystemer, EMT-reglementet, samt korrektions- og ratingberegning.

Personer med FIDE-licens som National Arbiter (NA) er blevet indstillet til titlen af Dansk Skak Unions Forretningsudvalg (FU).

Personer med Fide-licens som Fide Arbiter (FA) eller International Arbiter (IA) vil umiddelbart kunne virke som dommere på lige fod med KD, TD og NA.

Personer med Fide-licens som Online Arbiter (OA) vil umiddelbart kunne virke som dommere ved hybridturneringer, hvis de har opnået indgående kendskab til Fides reglement for online- og hybridskak, samt bestået den udvidede OA-eksamen.

2.                    Erhvervelse af licens

2.1              Særlig uddannelse, bestående af

Kursus:

Som kvalificerende kurser betragtes Dansk Skak Unions dommerkurser. Henholdsvis ”Kampdommerkursus” og ”Turneringsdommerkursus” (tidligere benævnt henholdsvis Dommerkursus II og Dommerkursus I)

Der kræves deltagelse i mindst et kursus, med bestået skriftlig prøve.

Aspiranter, der har gennemført kurset og har bestået prøven, men endnu ikke har bestået praktikdelen, betegnes henholdsvis KDA og TDA.

Praksis:

KD-licens: Der kræves erklæring fra en licenshavende KD, TD eller NA, som har fulgt aspirantens virke, om at aspiranten tilfredsstillende har virket som kampdommer ved mindst 2 holdkampe eller en eller flere grupper i ratede enkeltmandsturneringer, i begge tilfælde med i alt mindst 16 partier.

TD-licens: Der kræves erklæring fra en licenshavende TD eller NA, som har fulgt aspirantens virke, om at aspiranten tilfredsstillende har ledet (tilrettelagt, afviklet og afsluttet) en eller flere grupper i ratede enkeltmandsturneringer med tilsammen mindst 20 deltagere. Virket skal omfatte mindst én gruppe, der spilles efter Monrad- eller schweizersystemet.

NA licens: Virke som TD i mindst to turneringer efter erhvervelsen af TD-licensen.

2.2               Særlig tildeling

FU kan tildele en ansøger licens i særlige tilfælde og i tilfælde, hvor det godtgøres, at en aspirant på fuld tilfredsstillende måde har ledet mindst to turneringer, og at han skønnes at have et solidt kendskab til gældende regler og fortolkninger; normalt efter indstilling fra ansøgerens hovedkredsformand.

3.                  Inaktivitet

Hvis en licenshavende dommer ikke har været aktiv i to år, vil han blive registreret som inaktiv. En inaktiv dommers licens kan genaktiveres ved henvendelse til den administrerende myndighed, dersom henvendelsen sker senest fem år efter seneste dommeraktivitet. Har en dommer ikke været aktiv i fem år skal licensen generhverves efter nærværende regler.

Hvis en IA eller FA indenfor fire (4) år ikke har gennemført Fides opfriskningskursus, vil dennes status skifte til at være inaktiv.

4.                  Fortabelse af licens

I tilfælde, hvor FU konstaterer tilsidesættelse af regler og vejledninger, kan dommerlicensen inddrages. Licensen kan generhverves efter nærværende regler.

5.                      Administration

Licenserne samt oplysninger om aktivitet registreres i Dansk Skak Unions kartotekssystem, og ordningen administreres af Ratingofficeren (RO) på basis af følgende materiale:

  • Meddelelser om deltagere i kvalificerende kurser og beståede prøver, indsendt af kursuslederen.
  • Erklæringer om tilfredsstillende praksis i henhold til punkt 2.1.
  • Ansøgninger i henhold til punkt 2.2.

6.                      Registrering

Efter bestået kursus udleveres licensbevis til aspiranten, som bevis for, at han kan fungere som aspirant.

Når aspiranten har haft tilfredsstillende praksis i henhold til punkt 2.1, underskriver den licenshavende dommer aspirantens licensbrev.

6.1               Inddragelse af licens

Inddragelse af licens meddeles den pågældende pr. anbefalet brev, samtidig underrettes hovedkredsformanden pr. mail.