Reglement for danskratede enkeltmandsturneringer (herefter benævnt EMT-reglementet)

– gælder for nærskakturneringer med standard betænkningstid (ikke hurtig- og lynskak).

Version marts 2021. Godkendt af Hovedbestyrelsen d. 14. februar 2021

Almindelige bestemmelser

Administrative organer

§ 1          Udvalg og komiteer

Til varetagelse af en række i dette reglement fastsatte opgaver nedsættes/udpeges følgende administrative organer:

 • Ratingkomitéen
 • Ratingofficeren
 • Turneringsarrangører
 • Dommere
 • Turneringskomiteer

§ 2          Udgået

§ 3          Ratingkomitéen

Sammensætning

Ratingkomitéen (herefter benævnt RK) består af 3 medlemmer og en suppleant. Medlemmerne udpeges af HB for 3 år ad gangen og således, at der hvert år afgår 1 medlem. Suppleanten udpeges af HB for 1 år ad gangen.

Arbejdsområde

RK sørger for følgende:

 • Beregning af ratingtal for danske spillere, der deltager i udenlandske turneringer.
 • Indberetning til FIDE af danske turneringer, der opfylder betingelserne for rating til den internationale ratingliste.
 • Udførelse af stikprøvevis kontrolberegning af ratingtal fra danske turneringer med de under § 4 beskrevne deltagere.

RK udfører i øvrigt opgaver fastlagt i ratingreglementet.

§ 4          Ratingofficeren

Ratingofficeren (herefter benævnt RO) udpeges af HB.

RO fører i overensstemmelse med ratingreglementet og nærværende reglement kartotek over alle deltagere i danskratede og FIDE-ratede turneringer.

§ 5          Turneringsarrangører

Turneringsarrangøren tilrettelægger alle forhold vedrørende turneringens afholdelse og udfører i øvrigt opgaver som beskrevet i nærværende reglement.

Turneringsarrangøren sørger for følgende:

 • Udpeger en eller flere dommere, hvoraf mindst en skal være i besiddelse af Dansk Skak Unions dommerlicens I, medens øvrige kan være i besiddelse af dommerlicens II eller være dommeraspiranter (jf. § 6).
 • Udpeger en turneringskomite bestående af 3 medlemmer, der alle skal være i besiddelse af unionens dommerlicens. Udtræder et medlem af turneringskomiteen, suppleres denne i henhold til reglerne for udpegning af komiteen. Dersom turneringen FIDE-rates skal man være opmærksom på FIDEs krav til appeals committee (flere nationaliteter, suppleanter, min 21 år).
 • Opretter turneringen i Dansk Skak Unions turneringssystem og påser at alle tilmeldte spillere bliver korrekt tilmeldt via systemet. Dersom arrangøren ikke ønsker at gøre brug af turneringssystemet, skal anmeldelse af turneringen aftales med og foretages til RO på anden måde, og det skal i indbydelsen angives, hvordan tilmelding skal foretages, ligesom arrangøren skal sikre sig, at de tilmeldte spilleres data er korrekte. Oprettelse i turneringssystemet skal ske senest 30 dage før turneringsstart, dog senest 40 dage før turneringsstart, dersom turneringen skal FIDE-rates.                                
 • Umiddelbart før turneringsstart – eller hvis et andet tidspunkt er angivet i indbydelsen, på dette tidspunkt – opdatering af ratingtallene for spillerne.
 • Gruppeinddeling og lodtrækning, idet det påses, at indbydelsesregler overholdes.
 • Indsendelse af EMT-afgift til unionens kasserer, (jf. §21).
 • Fastsættelse af antal, størrelse og fordeling af præmier samt påse, at disse offentliggøres senest anden turneringsdag.
 • Indberetning turneringen via Dansk Skak Unions turneringssystem senest 7 dage efter sidste runde.

§ 6          Skakdommere

Dommere, hvoraf mindst en skal være i besiddelse af Dansk Skak Unions dommerlicens I, udpeges af turneringsarrangøren, jf. § 5. Dersom turneringen FIDE-rates, skal hoveddommeren mindst være NA (National Arbiter), og dersom turneringen er FIDE normgivende, skal hoveddommeren være FA (FIDE-arbiter) eller IA (International arbiter), og der skal altid være en FA eller IA til stede på spillestedet.

Under turneringen skal dommeren ud over at forestå turneringen træffe afgørelser i henhold til turneringsreglerne, nærværende regler og FIDE’s regler.

Efter turneringen skal dommeren kontrollere, at indberetningen til turneringssystemet er i orden samt angive eventuelle uregelmæssigheder herunder information om eventuelle tildelte advarsler og karantæner på indberetningen.

På indberetningen skal endvidere anføres de spillere, der har opnået kandidatresultat, samt om eventuelle dommeraspiranter har udført deres opgave tilfredsstillende.

Indberetning skal foretages senest 7 dage efter sidste runde.

Undtagelsesvis og efter forudgående aftale med RO kan en turnering indberettes uden brug af turneringssystemet. Indberetningen skal i så fald foretages med de i stk. 3 anførte frister og oplysninger til rating@skak.dk. Derudover skal angives:

 • Turneringens navn
 • Datoer for turneringens afvikling
 • Navne på dommere i turneringen
 • Turneringssystem og gruppeinddeling
 • Spillernes navne og medlemsnummer, hvis turneringen skal FIDE rates, endvidere FIDE-ID, deres startrating, modstandere, score og beregnet ratingtilvækst.
 • For FIDE-ratede turneringer skal FIDE-ratingberegningen også foretages og angives.

Hvis en til turneringen tilknyttet dommer ønsker at deltage i turneringen, skal man være opmærksom på, at dette ikke er tilladt for FIDE normgivende turneringer.

§ 7          Turneringskomiteer

Turneringskomiteen (herefter benævnt TK) udpeges af turneringsarrangøren.

TK træffer afgørelse i alle spørgsmål, som indankes for den, eller som dommeren ikke kan afgøre.

Hvis en spiller opfører sig usportsligt eller nægter at efterkomme en afsagt kendelse, kan TK give den pågældende spiller en advarsel eller udelukke spilleren fra koordinerede turneringer i et givet tidsrum. Advarslen eller udelukkelsen meddeles skriftlig med begrundelse direkte til spilleren; kopi sendes til RO og spillerens klub.

§ 8-10    Udgået

Turneringens afvikling

§ 11        Almindelige regler

Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skakspillet.

Hvis ikke andet er anført i indbydelsen gælder følgende vedrørende for sent fremmøde til en runde (§6.7.1 i FIDEs regler): Ankomst til spillestedet senere end 15 minutter efter rundens annoncerede starttidspunkt vil medføre tab af partiet, medmindre dommeren i force majeure situationer bestemmer anderledes.

Der skal i turneringsreglementet være fastsat regler for afvikling af udsatte kampe. Eventuelle udsatte kampe skal være spillet inden det for sidste runde fastsatte tidspunkt.

Efter offentliggørelse kan den af dommeren fastsatte rundelægning kun ændres, dersom den overtræder reglen om, at to spillere ikke kan mødes mere end en gang i samme turnering / gruppe.

§ 12        Betænkningstid

Betænkningstiden skal fastsættes, så den opfylder de aktuelle krav til FIDE-rating af partierne.

Kravene er pt opfyldt, hvis hver spiller har nedenstående minimumstid til hele partiet svarende til 60 træk:

Hvis mindst en af spillerne i gruppen har en ratingtal på 2200 eller derover, skal hver spiller have mindst 120 min.

Hvor mindst en spiller i gruppen har et ratingtal på 1600 eller derover, skal hver spiller have mindst 90 min.

Hvor alle spillere i gruppen har under 1600 i rating, skal hver spiller have mindst 60 min.

Ovenstående krav til betænkningstid kan fraviges for enkelte partier (f. eks for at reducere spilletiden for børn og unge) eller for enkelte runder (hvis f. eks de første runder i en turnering ønskes spillet som hurtigskak); dog vil kun partier, der opfylder kravene, kunne rates.

§ 13        Udgået

§ 14        Udeblivelse

Udeblivelse uden gyldigt afbud og uden gyldig grund til manglende afbud betragtes som usportslig optræden.

§ 15        Udgået

§ 16        Ikke fuldførelse af turnering

              Alle-mod-alle-gruppe:

Hvis en spiller ikke har fuldført mindst 50 % af sine partier, når han forlader turneringen, forbliver hans score i turneringstabellen, men de point, der er opnået af eller imod ham, tælles ikke med i slutstillingen.

Hvis en spiller har fuldført mindst 50 % af sine partier forbliver hans score i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne. For de ikke spillede partier får spilleren 0 og modstanderen 1 point.

              Ikke alle-mod-alle gruppe:

Udtræder en spiller af turneringen udgår han af rundelægningen. Spillerens score forbliver i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne.

Spillere, som på grund af en udtrådt spiller, er oversiddere i en runde tildeles 1 point.

Vedrørende ratingberegning gælder i alle tilfælde ratingreglementets pkt. 4.2.

§ 17        Indanke af dommers afgørelser

En af dommeren truffen afgørelse i henhold til turneringsreglerne, nærværende reglement og FIDEs regler kan indankes for TK, dog uden opsættende virkning.

Anken skal være indgivet til TK senest 10 dage efter, at dommeren har afsagt kendelsen.

§ 18        Indanke af TK’s afgørelser

En af TK truffen afgørelse om fortolkning af spilleregler og om tvister i forbindelse med den rent skaklige aktivitet under turneringen kan – dog uden opsættende virkning – appelleres til Skaknævnet.

Med hensyn til reglerne for appel til Skaknævnet henvises til § 9 i love for Dansk Skak Union.

§ 19        Registrering af advarsler og karantæner

Tildelte advarsler og karantæner registreres i ratingkartoteket.

Advarsler har gyldighed i 1 år efter sidste spilledag i den turnering, hvori de er tildelt.

Hvis spilleren indenfor denne periode tildeles endnu en advarsel, ændres denne automatisk til en karantæne på 3 måneder. Advarsler slettes af kartoteket, når de er udløbet. Karantæner forbliver i kartoteket i 1 år efter udløbet.

Hvis spilleren indenfor 1 år efter en karantænes udløb tildeles en ny karantæne, fordobles løbetiden af denne. Hvis spilleren indenfor 1 år efter en karantænes udløb tildeles en advarsel, ændres denne automatisk til en karantæne på 3 måneder.

§ 20        Udgået

Øvrige bestemmelser

§ 21        Afgift

Alle deltagere i en ratet turnering erlægger til Dansk Skak Union en afgift, der fastsættes af delegeretmødet.

Unionens kasserer opkrævet afgiften efter turneringens afslutning.

§ 22-23  Udgået

§ 24        Præmiefordeling

Medmindre andet er fastsat deles præmierne i tilfælde af ligestilling på følgende måde:

I alle-mod-alle-grupper deles kontante præmier, mens fordelingen af eventuelle ærespræmier afgøres ved Sonneborn-Berger-korrektion.

I alle andre grupper fordeles præmier ved almindelig korrektion.

§ 25        Offentliggørelse af partier

De i turneringen spillede partier kan offentliggøres uden at spillernes tilladelse indhentes.

§ 26        Kandidatresultater

Kandidatresultat opnås ved i en kvalificerende turnering at opnå en score som angivet i følgende tabel:

Noter til tabel:

Gennemsnit af deltagernes rating udregnes ved at medtage spillerens eget og alle modstanderes ratingtal. Gennemsnittet afrundes til nærmeste hele tal. 0.50 afrundes opad.

I turneringer med højere gennemsnitsrating fastsættes kvalificeret score svarende til forventet score for differencen mellem 2351 og deltagernes gennemsnitsrating.

Eksempel: Gennemsnitsrating 2605 giver ratingdifferencen 2351-2605 = – 254 svarende til kvalificeret score på 19 %.

Den kvalificerede score afrundes til nærmeste halve point. Brøkdelene 0.25 og 0,75 afrundes opad.

Som kvalificerede turneringer regnes følgende, hvor der spilles mindst 5 runder:

 • Turneringer spillet efter nærværende reglement.
 • Divisionsturneringen
 • Ratede holdturneringer
 • Internationale, af FIDE godkendte turneringer.
 • Andre af RK godkendte danske turneringer.

Desuden kan RK godkende resultater opnået i internationale turneringer som værende kvalificerede.

Kandidatresultater kan i divisionsturneringen og ratede hovedkredsturneringer desuden opnås efter fem eller flere spillede runder, uden at følgende runders resultater kan fjerne det opnåede kandidatresultat.

§ 27        Eftertilmeldingsgebyr

Turneringsarrangøren kan fastsætte, at der ved tilmelding efter tilmeldingsfristen betales et gebyr. For sent tilmeldte spillere har dog intet krav på at komme med i turneringen.

§ 28        Turneringsarrangøren har mulighed for at nægte en spiller deltagelse i turneringen.

§ 29-30  Udgået

§31-41   Bestemmelser for Danmarksmesterskabet (Se dette).

§ 42-61  Udgået

§ 62        Anmeldelse

Anmeldelse til turneringen foretages via turneringssystemet. Turneringsarrangøren kan angive andre metoder.

§ 63        Spillere

Samtlige spillere (jf. næste afsnit) skal være medlem af en unionsklub eller enkeltmedlem af Unionen. Der kan dog dispenseres herfra for så vidt angår udlændinge.

Spillere, der ikke er medlem af Unionen, kan dog én gang deltage i en turnering.

§ 64        Udgået

§ 65        Turneringssystem

Der kan spilles efter følgende turneringssystemer:

 • Alle-mod-alle
 • Monrads turneringssystem
 • Dansk Schweizer
 • Schweizer systemet
 • DSU’s Knock Out system
 • Gladiatorskak-Turneringssystemet

Spillerne opstilles i ratingorden, således at et antal af de højest ratede spiller i øverste gruppe, de næsthøjest ratede i næstøverste gruppe osv. medmindre andet er fastsat i invitationen. Ved anvendelse af turneringssystemer, hvor der ikke spilles alle mod alle, skal opdelingen i grupper foretages således at kun en enkelt gruppe har et ulige deltagerantal.

§ 66        Anvendelse af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr under partiet

Hvis ikke andet er angivet i turneringsreglementet, gælder muligheden for at opbevare mobiltelefoner og lignende i en taske som angivet i FIDEs regler §11.3.2.1 andet afsnit.